Hazardous waste sent to reuse

Hazardous waste sent to reuse