Andel av bruk av fornybare energityper

Andel av fornybar energibruk. El og bioenergi betraktes som 100% fornybar. Olje og naturgass betraktes som 100% ikke-fornybar. Fornybarandel i fjernvarme er beregnet på grunnlag av fossile energivarer som inngår i fjernvarmeproduksjonen i den aktuelle kommune basert på opplysninger i SSBs fjernvarmestatistikk, og vil derfor variere fra kommune til kommune. For fylkeskommunene benyttes landsgjennomsnittet. Data om energibruken hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommuner) eller 35C og D (fylkeskommuner).