Temperaturkorrigert energibruk

Temperaturkorrigeringen er gjort i forhold til normaltemperaturen i den aktuelle kommunen. Dette er gjort ved bruk av graddagstall. Antall graddager er et mål på oppvarmingsbehovet. Det antas at det ikke er noe oppvarmingsbehov når døgnmiddeltemperaturen overstiger 17 °C. Graddagstallet for et døgn defineres som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 °C. Energibruken er temperaturkorrigert ved å graddagskorrigere den delen av den totale energibruken i bygget som er temperaturavhengig. Dette gjøres for hver byggningskategori ut fra forholdet mellom graddagstallet i det aktuelle året og tilhørende normal (1981-2010), for den kommunen bygget ligger i. Graddagstall er hentet fra Enova.