Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223)

Variabelen viser lønns- og sosiale utgifter korrigert for sykelønnsrefusjon fra staten. Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (202, 222, 223), artene [(010..099)-710)]. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).