Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223) per elev

Indikatoren viser lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev. Lønnsutgifter per elev = (Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 Teller = Lønnsutgifter til funksjon 202, 222 og 223 (Artene (010-099) - art 710 Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.