Lønnsutgifter til skolelokaler (222)

Variabelen viser lønns- og sosiale utgifter korrigert for sykelønnsrefusjon fra staten. Lønnsutgifter til skolelokaler er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene [(010..099)-710)] Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).