Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev

Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev. Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev = (Driftsutgifter til undervisningsmateriell)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000. Teller = Driftsutgifter til undervisningsmateriell er kontoklasse 1 og 3, funksjon 202, art 105. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) Art 105 "undervisningsmateriell" inneholder bl.a: undervisningsmateriell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sysselsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.