Driftsutgifter til inventar og utstyr (202) per elev

Indikatoren viser driftsutgifter til inventar og utstyr i grunnskolen (funksjon 202, art 200 "Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler" ), per elev. Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen = (Driftsutgifter til inventar og utstyr, grunnskole)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 Teller = Driftsutgifter til inventar og utstyr (kontoklasse 1 og 3, art 200), funksjon 202 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) Art 200 = "Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler" Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.