Søknader om fritak fra driveplikten i alt

Totalt antall søknader om fritak fra driveplikten