Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk

Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk