Jordbruksbedrifter

Jordbruksbedrift: Virksomhet med jordbruksdrift, inkludert hagebruk og husdyrhold. Omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler. Jordbruksbedrifta er uavhengig av kommunegrenser. Ei jordbruksbedrift skal ha ett driftssenter på en landbrukseigedom.