Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, korrigert for samarbeidskommuner, per landbrukseiendom