Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer har en psykisk lidelse og/eller er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Dette er en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelbrukere med psykiske lidelser. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.