Hjemmeboende med høy timeinnsats

Hjemmeboende brukere av omsorgstjenester per 31.12. med vedtak om minst 35,5 timer per uke innen hjemmetjenester (praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1, 2 og 3), 15 helsetjenester i hjemmet (tidl. hjemmesykepleie), 7 avlastning utenfor institusjon, 11 omsorgsstønad), aktiviserings- og servicetjenester (4 dagaktivitetstilbud, 9 støttekontakt) og/eller institusjonstjenester (17 dagopphold, 22 nattopphold). Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.