Brukere av utvalgte omsorgstjenester

Brukere av omsorgstjenester (funksjon 253 Helse- og omsorgsinstitusjoner og 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende), beregnet ved plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, avlastningsboliger og barneboliger) + brukere av hjemmetjenester (ekskl. rehabilitering) pr 31.12 i rapporteringsåret. Plassene er korrigert for kjøp/salg over kommunegrenser. Datakilder: Plasser: KOSTRA skjema 5 pkt. 3 og pkt 5, som finnes i variabel "Institusjon - alle disponible plasser" i tabell 12420: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - bydeler; Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register, tilgjengelig fom. 2019-årgangen i tabell 12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper.