Institusjon - beboere på tidsbegr. opphold, omfattende bistandsbehov

Beboere på tidsbegrenset opphold per 31.12. (IPLOS-tjenestene 8 Avlasting - i institusjon, 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, 20 Tidsbegrenset opphold - annet), og med omfattende bistandsbehov (jf. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017, vedlegg A. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.