Hjemmetjenester - brukere i alt

Brukere med vedtak om minst 1 hjemmetjeneste (KOSTRA funksjon 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende) pr. 31.12.. Inkluderer praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1, 2 og 3), 15 helsetjenester i hjemmet (tidl. hjemmesykepleie), 7 avlastning utenfor institusjon og 11 omsorgsstønad. Inkluderer IKKE 16 rehabilitering utenfor institusjon. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.