Institusjon - beboere i alt

Heldøgnsbeboere i institusjon pr 31.12 i sykehjem, aldershjem, barneboliger eller avlastningsboliger. Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-/KPR-register.