Institusjon - beboere 80 år og over

Heldøgnsbeboere 80 år og over i institusjon pr 31.12. (sykehjem, aldershjem, barneboliger eller avlastningsboliger). Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.