Institusjon - beboere 0-66 år

Heldøgnsbeboere i institusjon 0-66 år pr 31.12 i telleåret i sykehjem, aldershjem, barneboliger eller avlastningsboliger. Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-/KPR-register.