Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov 80 år og over

Brukere 80 år og over per 31.12. med omfattende bistandsbehov (jf. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017, vedlegg A.) og vedtak om minst 1 hjemmetjeneste (KOSTRA funksjon 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende). Inkluderer praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1, 2 og 3), 15 helsetjenester i hjemmet (tidl. hjemmesykepleie), 7 avlastning utenfor institusjon og 11 omsorgsstønad. Ekskludert 16 rehabilitering utenfor institusjon Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.