Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt

Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke totalt for hjemmeboende brukere per 31.12.. Inkluderer følgende IPLOS-tjenester: 1 Praktisk bistand - daglige gjøremål, 2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål, 3 Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse, 4 Dagaktivitetstilbud, 15 Helsetjenester i hjemmet, 7 Avlastning - utenfor institusjon Støttekontakt, 11 Omsorgsstønad, 17 Dagopphold i institusjon, 22 Nattopphold i institusjon. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.