Institusjon - beboere på avlastningsopphold

Brukere 31.12. med avlastningsopphold (IPLOS-tjeneste 8) i institusjon: sykehjem, aldershjem, barneboliger eller avlastningsboliger. Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD (25) eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.