Brukere med både hjemmetjenester og servicetjenester

Brukere per 31.12. med BÅDE minst en av hjemmetjenestene praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1, 2 og 3), 15 helsetjenester i hjemmet (tidl. hjemmesykepleie), 7 avlastning utenfor institusjon og 11 omsorgsstønad OG minst en av 5 matombringing eller 6 trygghetsalarm. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.