Fylkesveier uten fast dekke, ÅDT>5000

Samlet lengde fylkesvei uten fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000 i km. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.