Gang- og sykkelveier langs fylkesvei i byer>5 000 innbygere

Lengde gang- og sykkelvei langs FV i byer og tettsteder med minst 5 000 innbyggere. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.