Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand i prosent av alle fylkesveier

indikatoren viser andel av fylkesvegnettet som klassifiseres som dårlig eller svært dårlig. Fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand: Basert på målte verdier av spor (jevnhet på tvers) og jevnhet på langs (International Roughness Index &– IRI) på faste vegdekker. Dårlig dekketilstand innebærer målt spordybde på mellom 18-24 mm eller IRI på mellom 3,1 og 4,4 mm/m. Svært dårlig dekketilstand innbærer spordybde over 24 mm eller IRI over 4,4 mm/m. Kilde. Manuell registrering fra bilmontert måleutstyr. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen. Fylkesveier: Det samlede fylkesveinettet i fylket. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.