Fylkesvei med årsdøgnstrafikk (ÅDT)>5 000

Samlet lengde fylkesvei med fast dekke med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 5000 i km. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.