Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere

Indikatoren viser hvor stor andel av befolkningen som er medlem av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) i prosent av total befolkning. (Medlem av tros- og livssynssamfunn/folkemengde i alt)*100. Teller=Antall medlemmer i i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk som det blir gitt statstilskudd for per 1.1. i statistikkåret. (se fotnote til indikatoren). Data er basert på trossamfunnenes søknader om statstilskudd, og datakilde er elektroniske data fra Brønnøysundregisterne (jf. Statisikk om tros- og livssynssamfun utenfor Den norske kirke). Nevner=Totalt antall i befolkningen. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk per 1.1 i statistikkåret.