Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere

Indikatoren viser hvor stor andel av befolkningen som er medlem av Den norske kirken (Dnk) i prosent av total befolkning. (Medlem av Dnk/folkemengde i alt)*100 Teller=Antall medlemmer i Dnk.Tallet inneholder medlemmer i Den norske kirke + tilhørige i Den norske kirke. Data er hentet fra Kirkerådets medlemsregister. Nevner=Totalt antall i befolkningen. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Antall innbyggere pr. 31.12. i statistikkåret.