Konfirmerte i prosent av 15-åringer

Indikatoren viser andel konfirmerte av antall 14-åringer i årets begynnelse og som fylte 15 år i løpet av statistikkåret i prosent. (Konfirmerte/Antall 15-åringer per 31.12)*100 Teller=Konfirmerte. Data er hentet fra Årsstatistikk for Den norske kirke, KOSTRA skjema 28. Nevner=Antall 15-åringer per 31.12. i statistikkåret. Data er hentet fra SSBs befokningsstatistikk.