Kirkelige gravferder i prosent av antall døde

Indikatoren viser andel kirkelige gravferder av døde i prosent. (Kirkelige gravferder utført)/(Antall døde i løpet av året)*100. Teller=Gravferder utført (i soknet). Data er hentet fra Årsstatistikk for Den norske kirke, KOSTRA skjema 28. Nevner=Antall døde. Data er hentet fra SSBs befokningsstatistikk. Antall døde pr. 31.12. i statistikkåret.