Døpte i prosent av antall fødte

Indikatoren viser andelen døpte i prosent av antall fødte. (Døpte/Antall fødte i løpet av året)*100 Teller=Døpte (registrert etter bostedssokn). Data er hentet fra elektronisk kirkebok og er levert fra Kirkerådet. Nevner=Antall fødte. Data er hentet fra SSBs befokningsstatistikk. Antall fødte pr. 31.12. i statistikkåret.