Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i hele kroner. (Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393/Folkemengde i alt)*1000. Teller=Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner=Folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.