Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar

Teljar = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3. artene (010- -480) +590 - artene [artene (600-895) - art 728]). Funksjonane 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. Data vert henta frå kommunerekneskapen og rekneskapane til kommunale føretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS). Teljar i 1 000 kroner. Teljar multiplisert med 1 000 gir indikator i kroner. Nemnar = alle innbyggarar på slutten av rapporteringsåret henta fra SSBs befolkningsstatistikk.