Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-17 år

Teljar: Netto driftsutgifter til barnevernstenesta (sum funksjon 244, 251 og 252) Nemnar: Talet på innbyggarar 0-17 år