Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak i løpet av rapporteringsåret.