Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244)

Delen netto driftsutgifter til sakshandsaming/drift (funksjon 244). Viser kor stor del av dei totale netto driftsutgiftene til barnevernstenesta som er registrert på funksjon 244. Teljar: Netto driftsutgifter funksjon 244 Nemnar: Netto driftsutgifter barnevern (sum av funksjonane 244, 251, 252)