Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere

Indikatoren viser antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån per 1000 innbyggere. Startlån fra kommunen erstatter fra og med 2003, etableringslån fra kommunen og kjøpslån fra Husbanken. Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån per 1000 innbyggere = (antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån / innbyggere i alt) * 1000 Teller = antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån. Data hentet fra Husbanken. Nevner = antall innbyggere totalt i kommunen per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.