Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig

Indikatoren viser andel nye søkere som har fått avslag på søknaden om kommunal bolig i løpet av året. Nye søkere er husstander som ikke bodde i en kommunalt disponert utleiebolig på søknadsstidspunktet. Dette for å skille nye søknader fra søknader om bytte av kommunal bolig eller søknad om forlengelse/fornyelse av eksisterende husleiekontrakt i en kommunal bolig. Andel nye søkere som har fått avslag= (antall avslag på nye søknader / alle mottatte nye søknader) * 100 Teller = antall avsalg på nye søknader i løpet av året. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall mottatte nye søknader i løpet av året. Data hentet fra skjema 13.