Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner

Indikatoren viser de samlede investeringsutgiftene til boligformål per innbygger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Indikatoren viser dermed prioritering av nybygging, større utviklingstiltak mv. for boligområdet.