Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år , etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til grunnskolesektor)/(Antall innbyggere 6-15 år)* 1000 Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 202, 215, 222, 223. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall innbyggere 6- 15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.