Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til grunnskolesektor i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 202 + 215 + 222 + 223) / (Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), funksjonene 202, 215, 222 og 223. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Kommunens samlede netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).