Utslipp av CO2 knyttet til energibruk

CO2 utslipp per kWh CO2-utslipp fra el, bioenergi og fjervarme settes = 0. CO2-utslipp fra olje og naturgass er beregnet til hhv. 264,5 og 201,8 g/kWh. Data om energibruken hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B (kommuner) eller 35C og D (fylkeskommuner).