Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger

Indikatoren viser stillinger tilknyttet religiøs virksomhet i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger.(stillinger i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd)/(Folkemengde i alt *1000 Teller= stillinger tilknyttet religiøs virksomhet i årsverk lønnet av Kirkelige fellesråd. Avgrensningen av sysselsatte er basert på en rekke ulike kilder, og det er bygget opp et system i SSB for en samlet utnyttelse av disse (Blant de mest sentrale kildene er arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret, Lønns- og trekkoppgaveregisteret , enhetsregisteret og bedrifts- og foretaksregisteret). Arbeid på kirkegårder inngår i tallene. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk A-ordningen som datakilde (i stedet for Aa-registeret). Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om#content. Nevner=Folkemengde i alt. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.