Institusjon - andel innbyggere 80 år og eldre med langtidsopphold i sykehjem

Teller: beboere 80 år og eldre med vedtak om langtidsopphold i sykehjem pr. 31.12. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register. Nevner: innbyggere 80 år og eldre. Datakilde: SSB befolkningsstatistikk. Inkludert: individer med vedtak om langtidsopphold i institusjon (KPR-tjeneste 21) per 31.12., der den utførende virksomheten er registrert med næringskode for sykehjem (86.107, 87.101, 87.102, 87.102) i Enhetsregisteret. Ekskludert: Vedtak med feil eller manglende organisasjonsnummer. Virksomheter med annen næringskode enn sykehjem, f.eks. aldershjem eller samlokaliserte omsorgsboliger med bemanning (som i prinsippet ikke skal ha institusjonsvedtak). Når tilbudet er i en overgangsfase mellom sykehjem og botilbud i hjemmetjenesten, kan det oppstå midlertidige feilregistreringer. Tall lavere enn 5 vises ikke av hensyn til personvern.