Brutto driftsutgifter, institusjon, per plass

Teller: Brutto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon og 261 institusjonslokaler. Nevner: forutsatt tilnærmet fullt belegg tilsvarer plasser i drift omtrent oppholdsdøgn totalt i institusjon (sykehjem, aldershjem, barnebolig) gjennom året, eksklusive avlastningsopphold, betalt av kommunen, dividert på 365. Eventuelle kjøp fra privat virksomhet eller andre kommuner er inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.