Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - personer per plass

Beregning: antall unike personer på tidsbegrensede opphold gjennom året / antall brukere på tidsbegrenset opphold per 31.12. Samme bruker kan ha flere opphold gjennom året, men telles bare en gang i nevner. Ekskl. avlastningsopphold. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS/KPR-register