Tidsbegrenset opphold - gjennomstrømning - opphold per plass

Beregning: antall tidsbegrensede opphold gjennom året / antall brukere på kortidsopphold per 31.12. Samme bruker kan ha flere opphold gjennom året, og hvert opphold telles med i nevner. Ekskl. avlastningsopphold. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS/KPR-register