Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet

Andel innbyggere 80 år og over i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet bør ses i sammenheng med dekningsgrad for sykehjem. Teller: Antall beboere 80 år og over i bolig m/ heldøgns bemanning pr 31.12 i statistikksåret. Nevner: Antall innbyggere 80 år og over. Datakilde: KOSTRA skjema 4, punkt 6.